Privacy- en cookieverklaring

Synthese respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website, van haar (potentiële) cliënten, medewerkers, vrijwilligers en zakelijke relaties. In deze privacyverklaring informeren we u over hoe onze organisatie omgaat met uw persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Een persoonsgegeven is ieder gegeven dat een natuurlijk persoon (direct of indirect) kan identificeren. Het verwerken van persoonsgegevens gaat van ontvangst en opslaan tot aan het aanpassen, doorsturen en verwijderen van persoonsgegevens. Om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren, kunnen wij de volgende gegevens van u verwerken:

 • basisinformatie zoals uw voor- en achternaam, titel, geslacht, het bedrijf waar u werkt of uw functie;
 • contactgegevens zoals postadres, (mobiele) telefoonnummer of e-mailadres;
 • aanvullende persoonsgegevens zoals geboortedatum, nationaliteit en huwelijkse staat;
 • medische gegevens in het kader van onze hulpverlening aan cliënten;
 • technische gegevens, zoals uw IP-adres, het apparaat waarmee u onze website bezoekt en de pagina’s die u bekijkt;
 • persoonsgegevens die u ons geeft als u bij ons solliciteert, zoals opleidings- en loopbaangegevens;
 • alle overige persoonsgegevens die wij van of over u krijgen of die wij zelf kunnen verkrijgen en die wij gebruiken voor de hieronder genoemde doelen.

Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?
In de meeste gevallen ontvangen wij de gegevens direct van u omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u contact met ons opneemt via het contactformulier op onze website, als u solliciteert op een vacature, als u gebruik maakt van onze diensten of u aanmeldt voor onze nieuwsbrief.

Cookies
De website maakt gebruik van cookies (https://www.cookiebot.com/en/), gebruikers kunnen zelf onder instellingen aangeven welke cookies opgeslagen mogen worden (voorkeuren, statistieken & marketing).
Standaard zijn ze allemaal aangevinkt. De cookie-bar wordt alleen getoond wanneer iemand voor het eerst op de website komt, daarna worden de gegevens dus automatisch opgeslagen.
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken.
Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig.
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Via de cookieverklaring op onze website kunt u uw toestemming op elk moment wijzigen of intrekken.

Om de inhoud en het gebruik van onze website te volgen en te verbeteren, verzamelen we het surfgedrag van onze websitebezoekers. Dat doen wij met Google Analytics, maar dan wel op een privacy vriendelijke manier: wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten, uw IP-adres wordt geanonimiseerd en wij delen de gegevens niet met Google.
Deze privacyverklaring geldt enkel voor de website van Synthese. Wanneer via onze website wordt doorverwezen naar een andere website is deze verklaring niet meer van toepassing.

Social media cookies
Daarnaast hebben wij social media buttons op onze website geplaatst zodat u ook via Social Media contact met ons kunt opnemen en/of onze berichten kunt delen via deze social media platforms. Wanneer u via een van deze social media buttons doorlinkt naar de website van bijvoorbeeld Linkedin, Facebook en Twitter worden er door deze platforms cookies geplaatst.
Meer informatie over deze cookies kunt u nalezen in de privacyverklaring van de betreffende platforms. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen, wij hebben daar geen invloed op.

Voor welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens?
In alle relaties die wij aangaan zijn persoonsgegevens nodig om uiteindelijk de best mogelijke dienstverlening en samenwerking te bieden. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • voor het uitvoeren van onze dienstverlening/ondersteuning;
 • om met u in contact te kunnen komen;
 • voor toezending van onze nieuwsbrief;
 • om wet- en regelgeving na te leven;
 • voor het analyseren en verbeteren van onze dienstverlening en website;
 • voor marketing en communicatie doeleinden;
 • ten behoeve van facturatie van onze diensten en/of producten;
 • voor het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken;
 • om sollicitaties te verwerken;
 • als onderdeel van ons beveiligingsbeleid.

Op welke grond verwerken wij persoonsgegevens?
De privacywetgeving vereist dat wij uw persoonsgegevens alleen mogen verwerken als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat. De bovenstaande verwerkingen vinden plaats op basis van een van de volgende rechtsgronden uit de AVG:

 • Voor de uitvoering van onze overeenkomst met u;
 • Voor de uitvoering van een wettelijke verplichting;
 • Op basis van uw toestemming, zoals bij het verwerken van medische gegevens of het gebruik van foto- en geluidsmateriaal;
 • Vanwege een gerechtvaardigd belang.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij ze hebben verzameld en vastgelegd. Als er sprake is van een wettelijke bewaarplicht of een bewaartermijn op grond van beroeps- of gedragsregels dan houden wij die termijnen aan. In andere gevallen verwijderen wij uw gegevens twee jaar na beëindiging van de ondersteuning door Synthese.

Welke rechten heeft u als betrokkene?
Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft u als betrokkene een aantal rechten. U kunt de persoonsgegevens die wij van u verwerken inzien. U heeft het recht uw persoonsgegevens te laten wijzigen of zelfs verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is. Ook kunt u onder bepaalde omstandigheden de verwerking beperken, ons verzoeken uw gegevens over te dragen of bezwaar maken tegen de verwerking. Wij zullen beoordelen of we op grond van de wet aan uw verzoek tegemoet kunnen komen. Ook heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens).

Het is mogelijk dat wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen. Bijvoorbeeld omdat de verwerking van bepaalde persoonsgegevens vereist is om aan onze wettelijke verplichtingen en/of beroepseisen te voldoen of vanwege andere uitzonderingen, zoals de rechten en vrijheden van andere personen of het belang om een juridische procedure te kunnen voeren. Mochten we aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan zullen we dit uiteraard gemotiveerd aan u kenbaar maken.

Wanneer u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u contact met ons op te nemen via de medewerker die u ondersteunt of via  het contactformulier of mailen naar info@synthese.nl.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?
Het kan nodig zijn dat wij uw persoonsgegevens delen met derde partijen. Dat kan in onder meer de onderstaande gevallen:

 • Wanneer wij melding (moeten) doen bij een toezichthouder of het Meldpunt Kindermishandeling;
 • In het kader van onze dienstverlening in teamverband, in samenwerking met professionals van bijvoorbeeld wijkteams en andere multidisciplinaire begeleidingen.
 • Verwerkingen via onze website en andere online diensten;
 • Om aan wettelijke verplichtingen te voldoen;
 • Samenwerking met vrijwilligers en andere (derde) partijen die betrokken zijn bij de organisatie van onze activiteiten.

Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken zijn ook zelf verantwoordelijk voor de verwerking van die gegevens en voor de naleving van de AVG. Wanneer een andere organisatie uw persoonsgegevens verwerkt als verwerker in opdracht van Synthese, dan sluiten wij een verwerkersovereenkomst af die voldoet aan de eisen van de AVG. U kunt daarbij denken aan de leveranciers van onze ICT systemen.

Hoe zijn persoonsgegevens beveiligd?
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Als u vragen heeft over de beveiliging van uw persoonsgegevens of als u misbruik ervan vermoedt, neemt u dan contact met ons op via info@synthese.nl. 

Wijzigingen
Omdat wij deze verklaring periodiek kunnen aanpassen, raden wij u aan om deze pagina regelmatig te bekijken zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. Als we onze privacyverklaring ingrijpend veranderen dan publiceren wij dat ook via een duidelijk bericht op onze website. Als wij uw gegevens voor een andere verwerking willen gebruiken, dan zullen wij u daarover informeren.

Contact
Als u meer wilt weten of vragen of klachten heeft over onze verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u (schriftelijk) contact met ons opnemen via info@synthese.nl.